Semalt: Web gyrmakda rubiniň roly

Ruby dinamiki, obýekte gönükdirilen programmirleme dilidir. 1990-njy ýylda Yukukihiro Matsumoto tarapyndan Japanaponiýada işlenip düzüldi. Döredijisiniň pikiriçe, Ruby Python, Perl, Lisp, Ada, Eiffel we Smalltalk täsir edýär. Zerur, obýekte gönükdirilen we işleýşi ýaly köp sanly programma paradigmalaryna goldaw bermek bilen meşhurdyr. Rubiniň ilkinji köpçülige ýetirilmegi 1995-nji ýylyň dekabrynda Japaneseaponiýanyň içerki habar toparlarynda yglan edildi. Ruby 0.95 çykandan soň, 1996-njy ýyldan 2016-njy ýyla çenli Ruby 1.0, 1.2, 1.4 we 1.6 ýaly käbir täze wersiýalary çykdy.

Rubiniň web galyndylarynda tutýan orny:

2012-nji ýyla çenli, Python web gözlemek meýdançasynda C ++ we Ruby-dan has meşhur boldy. 2013öne 2013-nji ýylyň sentýabr aýynda iňlis dilindäki kitap (Rubiniň web skripkasyndaky roly diýlip atlandyryldy) neşir edildi. Häzirki wagtda Ruby iň meşhur we ygtybarly web gyryş dilleriniň biridir. Ilki bilen programmistler we işläp düzüjiler üçin döredilip, dürli web sahypalaryndan maglumatlary süpürmäge kömek edýär.

Rubiniň iň haýran galdyryjy (POLA) ýörelgelerine eýerýändigi, bu diliň güýçli maglumat gyryjylary gurmaga kömek edýändigi we okalýan we ulalýan maglumatlary berýändigi aýdylýar.

Ruby kodlary web mazmunyňyzy programma taýdan redaktirläp we üýtgedip, gurluşyny üýtgedip we ähli ownuk ýalňyşlyklary düzedip biler.

Ruby terjimeçisine syn:

Ruby terjimeçisi, Matzyň Ruby terjimeçisi ýa-da MRI diýlip hem tanalýar, C ++ ýa-da Python-da ýazylan belli bir kod. Öz wirtual maşynyny ulanýar we dürli web sahypalaryndan maglumatlary aňsatlyk bilen gyrmaga kömek edýär. Bu aýratyn terjimeçi, News-OS, AIX, SunOS, SVR4, NEC UP-UX, Solaris, NeXTSTEP, Linux, BSD, Mac OS, Windows, BeOS we DOS ýaly esasy operasiýa ulgamlary bilen utgaşýar.

“PromptCloud” -a giriş:

Rubiniň ýeke-täk kemçiligi, onuň maşyn öwrenmek tehnologiýasynyň ýoklugy, gurallarynyň we programma üpjünçiliginiň maşyn öwrenmek tehnologiýasynyň ýoklugydyr. Maglumatlaryň nagyşlaryny has gowy kesgitläp bilmeýärler. Halaýan web sahypalaryňyzdan we bloglaryňyzdan maglumatlary gyrmak üçin dürli gurallary synap bilersiňiz. PromptCloud kömek Ruby esasynda ulag gazamak mazmuny birnäçe sahypalary. Dinamiki saýtlardan maglumat almak isleseňiz, bu guraldan peýdalanyp, derrew takyk we ygtybarly maglumatlary alyp bilersiňiz.

Ruby C ++ we Python-dan gowumy?

Maglumatlara esaslanýan bu dünýäde maglumatlar hemişe üýtgäp durýandygy üçin hemişe hüşgär bolmaly. Dinamiki we çylşyrymly saýtlardan maglumatlary gyrmak isleseňiz, Ruby saýlamaly. Rubiniň Python we C ++ -dan has gowy we ygtybarlydygyny aýdyp bolar. Şol programmirleme dillerinden tapawutlylykda, Ruby takyk, okalýan we ulalýan maglumatlaryň berilmegini üpjün edýär. Uly göwrümli guramalar üçin amatly we web resminamalaryňyzy aňsatlyk bilen gözlemäge kömek edýär. Çylşyrymly programmirleme dillerini ýa-da kodlaryny öwrenmek hökman däl. Ruby bilen, maglumatlary gyrmak üçin diňe birnäçe esasy kodlary öwrenmeli. Bu programmirleme diliniň öz oňaýly taraplary bar. Ruby önümçilik enjamlaşdyrylyşyna ökde we web resminamalaryny seljermek üçin ajaýyp. Munuň tersine, Python we C ++ çylşyrymly kodlary öwrenmegiňizi talap edýär. Maglumatlary XML we HTML faýllaryndan çykarmak isleseňiz, Ruby saýlamaly. Islendik derňewçi bilen işleýär we gözleg agajyny gözlemegiň, üýtgetmegiň we nawigasiýa etmegiň manysyz usullaryny üpjün edýär.

mass gmail